मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

सदस्य व पदाधिकारी
मा. अधिकारी : नांव, पत्ते व फोन नंबर
 
क्र.
मा.अधिकारी
यांचे फोटो
जि.प.चे मा.अधिकारी यांचे नांव व कार्यालय
एसटीडी कोड
फोन नंबर
मोबाईल नंबर ई-मेल
1
मा.डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) ,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजिप अलिबाग

02141
222024 कार्या.
222045 निवास
9869051308 ceozpraigad@gmail.com

ceozp_raigad@gmail.com

2
मा.श्री.रणधीर सोमवंशी ,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,
राजिप अलिबाग

02141
227746 कार्या
9421786000 adceozp.raigad@gmail.com
3
 
मा.श्री.रणधीर सोमवंशी
 प्रकल्प संचालक
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड-अलिबाग [अतिरिक्त कार्यभार ]

02141
222408 कार्या

9421786000


drdaraigad@gmail.com
4
 
मा.श्री. नितीन मंडलिक
 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)
राजिप अलिबाग [अतिरिक्त कार्यभार ]

02141
222080 कार्या
9405962999


dyceogenraigad@gmail.com
dyceogenraigad@yahoo.in

5
मा.श्री.दत्तात्रय ज्ञानोबा पाथरूट  
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
रायगड जिल्हा परिषद
02141


222055 कार्या.


9890262573
rzpbgt@gmail.com
6
 
मा.श्रीमती शीतल पुंड,
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
राजिप अलिबाग

02141
222232 कार्या
9769768741
dyceovpraigad2@gmail.com
7
 
मा. डॉ. श्रीमती ज्ञानदा शशिकला लिंगेश्वर फणसे
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता )
राजिप अलिबाग
02141
222309 9420628611
sbmzpraigad@gmail.com
8
 
मा.श्री.नितीन मंडलिक    उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क)
राजिप अलिबाग

02141
226588 कार्या.
9405962999 icdszpraigad@yahoo.co.in

9

 
मा.श्री. गजानन लेंडी,
(प्रभारी) समाजकल्याण अधिकारी
राजिप अलिबाग

--- 222079 कार्या.
9850756761
raigadswo@yahoo.in; raigadswo111@gmail.com
10
 
मा.श्री.डॉ. सुधाकर मोरे
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
राजिप अलिबाग
02141
222077 कर्या
7588930338 dhozpraigad@gmail.com
11
 
मा. डॉ. श्रीमती ज्ञानदा शशिकला लिंगेश्वर फणसे
शिक्षणाधिकारी (प्राथ)[अतिरिक्त कार्यभार ]
राजिप अलिबाग

02141
222369 कार्या.
9420628611 mdmraigad@gmail.com

ssaraigad1@gmail.com

12
 
मा.श्री. भाऊसाहेब लिंबाजी थोरात
 शिक्षणाधिकारी (माध्य)

राजिप अलिबाग
02141
--- 9970411331
rmsaraigad2@yahoo.com
13
 
मा.श्री. लक्ष्मण खुरकुटे  
कृषी विकास अधिकारी
राजिप अलिबाग

02141
222023 कर्या
9967283193
ado.zp.raigad@gmail.com
14
 
मा.डॉ. बंकट आर्ले
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
राजिप
अलिबाग
02141
222048 कार्या
9420950145 dahoraigad@gmail.com
15
 
मा.श्री. काजमिल येसबा बारदेस्कर  
कार्यकारी अभिंयता (बांध.)
राजिप अलिबाग
02141
222003 कार्या.
9822082491 eewdzpraigad@gmail.com
16
 
मा.श्री.संजय वेंगुर्लेकर  
कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु)(प्रभारी)
राजिप अलिबाग

02141
--- 9763430877 eebnraigad1@gmail.com
 

 

मुख्य पान