मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

सदस्य व पदाधिकारी
मा. अधिकारी : नांव, पत्ते व फोन नंबर
 
क्र.
मा.अधिकारी
यांचे फोटो
जि.प.चे मा.अधिकारी यांचे नांव व कार्यालय
एसटीडी कोड
फोन नंबर
मोबाईल नंबर ई-मेल

1

मा.डॉ.श्री. विजय सूर्यवंशीं 
(भा. प्र. से.)
जिल्हाधिकारी
रायगड

02141
222001 कार्या.
222002 निवास

---
2
मा.श्री. अभय यावलकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजिप अलिबाग

02141
222024 कार्या.
222045 निवास
8879066690 ceozpraigad@gmail.com

ceozp_raigad@gmail.co

3
मा.श्री. जगन्नाथ भोर,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,
राजिप अलिबाग

02141
227746 कार्या
8879066690 ---
4
 
श्री. चंद्रकांत वाघमारे 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)
राजिप अलिबाग

02141
222080 कार्या

dyceogenraigad@gmail.com
dyceogenraigad@yahoo.in


5
मा. श्री.राजू लाकूडझोडे  
(प्रभारी) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
रायगड जिल्हा परिषद
02141


222055 कार्या.rzpbgt@gmail.com
6
 
श्री. प्रकाश धोंडू खोपकर,
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
राजिप अलिबाग

02141
222232 कार्या
9422096017
dyceovpraigad@gmail.com
7
 
श्री.पुंडलीक मूकूंद साळुंखे
उप कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता
राजिप अलिबाग
02141
--- 8652855939
nbazpraigad@gmail.com
8
 
श्री.महेंद्र गायकवाड (प्रभारी) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क)
राजिप अलिबाग

02141
226588 कार्या.
9595954172 dyceowczpraigad@gov.in

9

 
श्री. गजानन लेंडी,
(प्रभारी) समाजकल्याण अधिकारी
राजिप अलिबाग

--- 222079 कार्या.
9850756761
raigadswo@yahoo.com
10
 
श्री.डॉ. सचिन देसाई
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
राजिप अलिबाग
02141
222077 कर्या
9822429266 dhozpraigad@gmai.com
11
 
श्री. शेषराव नामदेव बडे
शिक्षणाधिकारी (प्राथ)
राजिप अलिबाग

02141
222369 कार्या.
7057092299 mdmraigad@gmail.com

ssaraigad1@gmail.com

12
 
प्रो एस एम आवारी
(प्रभारी)  शिक्षणाधिकारी (माध्य)

राजिप अलिबाग
02141
--- 9869086108
rmsaraigadz@yahoo.com
13
 
श्री.दिलीप पांडुरंग वरपे 
कृषी विकास अधिकारी
राजिप अलिबाग

02141
222023 कर्या
9420727338
Ado.zp.raigad@gmail.com
14
 
श्री.डॉ. याह्याखान अहमदखान पठाण  
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
राजिप
अलिबाग
02141
222048 कार्या
9423324604,
7719851950
dahoraigad@gmail.com
15
 
श्री. टी.वाय.बारदस्कर  
(प्रभारी)कार्यकारी अभिंयता (बांध.)
राजिप अलिबाग
02141
222003 कार्या.
9822082491 eewdzpraigad@gmail.com
16
 
श्री.एच.एल.भस्मे ,
(प्रभारी) कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु)
राजिप अलिबाग

02141
--- 9922414907 eebnraigad@gmail.com
 

 

मुख्य पान