मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

क्षणचित्रे
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम / हरियाली कार्यक्रम
 
हरियाली प्रकल्पांतर्गत पाणलोट विकास समिती प्रशिक्षण
सन २००९/२०१०
हरियाली प्रकल्पांतर्गत झुडुपी बांध ग्रुप ग्रामपंचायत-खांडस ता-कर्जत जि-रायगड.
सन २०१०/२०११
     
हरियाली प्रकल्पांतर्गत बंधारा ग्रुप ग्रामपंचायत-खांडस ता-कर्जत जि-रायगड
सन २०१०/२०११
हरियाली प्रकल्पांतर्गत शेततळे ग्रुप ग्रामपंचायत-अंभेरपाडा ता-कर्जत जि-रायगड.
सन २००९/२०१०
     
हरियाली प्रकल्पांतर्गत झुडुपी बांध ग्रुप ग्रामपंचायत-खांडस ता-कर्जत जि-रायगड.
सन २०१०/२०११
हरियाली प्रकल्पांतर्गत बंधारा ग्रुप ग्रामपंचायत-अंभेरपाडा (काठेवाडी)
ता-कर्जत जि-रायगड. सन २००९/२०१०
     
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम प्रवेशानुकुल कामे - स्मशानशेड, ता-महाड.
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम प्रवेशानुकुल कामे - बसथांबा, ता-महाड.
     
हरियाली योजनेअंतर्गत विहिर, ता-कर्जत.
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम अंतर्गत सलग समपातळीचर, ता-महाड.
     
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम अंतर्गत शेतीविकास, ता-महाड.
हरियाली योजनेअंतर्गत रोपवाटीका, ता-कर्जत
     
हरियाली योजनेअंतर्गत विहिर, ता-कर्जत
 

 

मुख्य पान