मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूका - २०१७ मतदार यादी
सदरची यादी ही भारत निवडणूक आयोगाकडील दिनांक १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर आधारित असून ती केवळ नागरिकांच्या माहितीस्तव आहे
 
Sr No.   File Name File Size (In MBs)
वावंजे  Draft List Division 1 261.44
नेरे  Draft List Division 2 320.83
पलीदेवद  Draft List Division 3 302.02
पळस्पे Draft List Division 4 353.97
गूळसुंदे Draft List Division 5 443.36
वडघर  Draft List Division 6 432.64
गव्हाण  Draft List Division 7 510.44
केळवणे Draft List Division 8 499.79
कळबे Draft List Division 9 396.66
१० पाथरज  Draft List Division 10 466.48
११ उमरोली Draft List Division 11 381.99
१२ नेरळ  Draft List Division 12 384.09
१३ सावेळे  Draft List Division 13 426.63
१४ बीड बुद्रुक  Draft List Division 14 418.56
१५ चौक Draft List Division 15 413.52
१६ वासांबे  Draft List Division 16 372.19
१७ वडगाव Draft List Division 17 411.5
१८ साजगाव Draft List Division 18 409.21
१९ जांभूळपाडा Draft List Division 19 565.94
२० पाली Draft List Division 20 563.13
२१ जिते Draft List Division 21 527.44
२२ दादर Draft List Division 22 579.17
२३ वडखळ Draft List Division 23 541.09
२४ पाबळ Draft List Division 24 470.44
२५ काराव Draft List Division 25 511.75
२६ नवघर Draft List Division 26 444.47
२७ जासई  Draft List Division 27 445.98
२८ चाणजे Draft List Division 28 443.4
२९ चिरनेर Draft List Division 29 632.14
३० शहापूर  Draft List Division 30 510.09
३१ कुर्डूस  Draft List Division 31 559.12
३२ मापगाव Draft List Division 32 481.58
३३ थळ Draft List Division 33 480.64
३४ चेंढरे  Draft List Division 34 454.25
३५ चौल Draft List Division 35 447.42
३६ बेलोशी Draft List Division 36 478.69
३७ उसरोळी Draft List Division 37 503.09
३८ राजपुरी Draft List Division 38 508.97
३९ नागोठणे Draft List Division 39 481.57
४० आंबेवाडी Draft List Division 40 578.94
४१ वरसे  Draft List Division 41 498.09
४२ खारगाव  Draft List Division 42 625.42
४३ महागाव Draft List Division 43 330.75
४४ मांदाड  Draft List Division 44 303.18
४५ निजामपूर Draft List Division 45 680.41
४६ तालासेत Draft List Division 46 543.88
४७ मोर्बा Draft List Division 47 569.31
४८ गोरेगाव Draft List Division 48 585.53
४९ पाभरे Draft List Division 49 374.71
५० वरवटणे  Draft List Division 50 426.58
५१ बोर्लीपंचातन Draft List Division 51 540.99
५२ बागमांडला Draft List Division 52 519
५३ बिरवाडी Draft List Division 53 448.67
५४ वरंध Draft List Division 54 488.6
५५ नाते Draft List Division 55 473.56
५६ वहूर Draft List Division 56 476.66
५७ कारंजाडी  Draft List Division 57 484.83
५८ देवळे  Draft List Division 58 340.08
५९ लोहारे  Draft List Division 59 318.81
६०   Draft List Division 500 18.03
 

 

मुख्य पान