मुख्य पान
निविदा
जाहिjराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम
 
रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्व सबंधित शिक्षकांना सूचना :-
आंतरजिल्हा बदली शिक्षक तसेच विभाग स्तर व राज्य स्तरावरील अतिरिक्त शिक्षकांच्या सामुपदेशनाबाबत (०४ जुलै २०१९)
१) आंतर जिल्हा बदलीने रायगड जिल्हा परिषदेकडे रुजू झालेले शिक्षक (टप्पा क्र. ०१ व ०२ )
२) विभाग स्तरावरील अतिरिक्त शिक्षक( मुंबई विभागातून रायगड जिल्हात समायोजित)
३) राज्य स्तरावरील अतिरिक्त शिक्षक( लातूर जिल्हा परिषदेकडून समायोजित)
सबंधित शिक्षकांनी नोंद घेऊन समुपदेशनास उपस्थित रहावे
 
 
 आमच्या योजना
 
 विभाग : महत्वाची माहिती
m
    भारत सरकार महाराष्ट्र शासन |   जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड  |  NIC ई-मेल  |  जि. प. ई-मेल
मुख्य पान